Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Prihlásenie nového vozidla

Prihlásenie nového auta

Ak ste si zadovážili nové auto, tak by ste mali myslieť aj na zákonné povinnosti ohľadom prihlásenia takéhoto nového vozidla do evidencie vozidiel. Každé nové vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, musí byť prihlásené do evidencie vozidiel. Musíte tak urobiť na orgáne Policajného zboru (dopravný inšpektorát) podľa miesta pobytu alebo sídla v prípade fyzickej osoby, prípadne jeho prevádzkarne. Ak ide o prihlásenie vozidla, ktoré je prevádzkované organizačnou zložkou podniku, tak sa prihlasuje podľa adresy tejto organizačnej zložky.

Ak ste sa stali vlastníkom nového vozidla, tak potom máte povinnosť prihlásiť ho na evidencii vozidiel do 30 dní od jeho nadobudnutia. Taktiež musíte uviesť, kto má byť zapísaný vo veľkom a malom technickom preukaze ako držiteľ vozidla.

Doklady potrebné k prihláseniu nového vozidla do evidencie

Na dopravnom inšpektoráte musíte preukázať svoju totožnosť a taktiež predložiť:

  • osvedčenie o evidencii časť II, vydané výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla,
  • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva,
  • uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
  • úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti, ak je vozidlo zakúpené cez leasing,
  • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby
  • správny poplatok,

Informácie zo stránky Ministerstva vnútra SR

Nezabudnite, že si môžete rezervovať termín na dopravnom inšpektoráte, aby ste sa vyhli zbytočnému čakaniu. Zmenou je aj to, že od roku 2019 už nemusíte vyplňovať žiadne papierové žiadosti ohľadom prihlásenia nového vozidla. Tento úkon spraví pracovník dopravného inšpektorátu. Taktiež je dobré vedieť, že obhliadka vozidla sa pri takomto prihlásení nevykonáva.

Ak súrne potrebujete Osvedčenie o evidencii časť I (malý technický), tak máte možnosť požiadať o jej urýchlené vydanie. Dostanete ju do 2 pracovných dní. Poplatok za takúto možnosť je 30 €.