Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Kalkulačka na registračný poplatok za prihlásenie auta

Prihlásenie auta podlieha registračnému poplatku, ktorá sa nazýva aj registračná daň alebo správny poplatok. A nezáleží na tom, či ide o prepis vozidla v okrese alebo poplatok za prepis auta z okresu do okresu, dovoz zo zahraničia alebo prvé prihlásenie nového vozidla. Cena za prepis auta je jasne stanovená na základe veku vozidla, typu a výkonu motora v kW. V našej kalkulačke máte možnosť okamžite zistiť sumu registračného poplatku. Sumy za správny poplatok sú aktuálne pre rok 2024.Oslobodenie a zľava na poplatkoch za prihlásenie vozidla

Zákon jasne definuje prípady, kedy sa poplatok za prihlásenie auta neplatí. Cena za prepis auta môže byť nulová, ak ide o:

  • držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie zo stránky Ministerstva vnútra SR

Taktiež sú definované situácie, kedy je možná zľava na poplatkoch. Napríklad pri ZŤP. Konkrétne ide o:

  • Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri zápise držiteľa podľa prvej vety je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Zdroj

Nárok na zľavu máte aj pri prihlásení auta cez internet. Elektronické prihlásenie auta vám ušetrí 50 %, avšak maximálne do výšky 70 €. Musíte mať však aktivovaný občiansky preukaz s čipom, kvôli požiadavke na kvalifikovaný elektronický podpis.

Poplatok za prihlásenie elektromobilu, hybridu alebo iného alternatívneho pohonu

Zákon zohľadňuje pri výpočte aj typ pohonu vozidla:

  • elektromobil – poplatok je fixných 33 €, nezávislé od veku alebo výkonu vozidla. Podmienkou je čisto elektrický pohon.
  • hybrid, stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), vodík – zľava vo výške 50 %, avšak minimálna výška poplatku je 33 €.

Naša kalkulačka na výpočet poplatok za prepis auta zohľadňuje všetky tieto faktory. Nemusíte si teda lámať hlavu nad komplikovanými tabuľkami a zákonmi. Je použiteľná aj na výpočet registračnej dane pre motorku alebo iné vozidlá.