Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Prihlásenie auta z iného okresu

Po odhlásení vozidla pôvodným držiteľom má nový držiteľ 30 dní na prihlásenie vozidla. Musí tak urobiť na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel podľa trvalého bydliska držiteľa vozidla, resp. podľa sídla firmy, ktoré je uvedené v platnom výpise z obchodného alebo živnostenského registra.

Od roku 2019 už nemusíte vypisovať žiadne špeciálne žiadosti k tomuto úkonu. Jednoducho navštívite dopravný inšpektorát a zvolíte si cez kiosk tento úkon. Dobré je si však vopred spraviť online objednanie na prepis auta. Pracovník inšpektorátu spraví celý proces za vás, ak mu predložíte potrebné doklady. Taktiež neprebieha žiadna kontrola vozidla. Pripravte sa aj na poplatok za prihlásenie auta, môžete si ho vypočítať na našej stránke.

Nový držiteľ vozidla je nutný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom „spôsobilé“ ,
 • správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie + 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €;
 • pri presťahovaní pôvodného držiteľa sa správny poplatok za prevod držby neplatí; platí sa len poplatok 33 € za 2 ks TEČ alebo 16,50 za 1 ks TEČ,

UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:
a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

* Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho) v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

Informácie zo stránky Ministerstva vnútra SR


Prihlásenie auta online


Ak máte aktivovaný občiansky preukaz s čipom a zároveň máte malý technický preukaz vozidla s čipom (osvedčenie o evidencii časť I), tak môžete spraviť úkon prihlásenia vozidla z iného okresu aj elektronicky. Proces je takýto:

 1. vyplňte elektronickú „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“.
 2. zadajte požadovaný typ a rozmer EČV/ŠPZ tabuliek a taktiež zvoľte miesto a spôsob doručenia malého technického preukazu (Osvedčenia o evidencii vozidla časť I).
 3. priložte doklad o uzatvorenom PZP vo formáte PDF
 4. formulár podpíšte občianskym preukazom a odošlite ho
 5. Do svojej elektronickej schránky na stránke slovensko.sk obdržíte pokyn na úhradu správneho poplatku za vydanie potrebných dokladov. Uhraďte ho.
 6. Všetky potrebné doklady a prípadne aj nové tabuľky doručí kuriér slovenskej pošty. Kuriérovi musíte odovzdať veľký technický preukaz (Osvedčenie o evidencii – časť II) a malý technický preukaz a aj pôvodné EČV/ŠPZ tabuľky, ak ide o zmenu z okresu do okresu. Potrebnú obálku na odovzdanie týchto dokladov vám doručí kuriér. Kuriér vám odovzdá veľký technický preukaz (Osvedčenie o evidencii – časť II) a nové tabuľky. Malý technický preukaz (Osvedčenie o evidencii – časť I) dostanete až neskôr. Bude doručený najneskôr do 30 dní od odovzdania pôvodných dokladov o vozidle.