Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Odhlásenie auta do iného okresu

V takomto prípade musí pôvodný držiteľ vozidla navštíviť dopravný inšpektorát v pôvodnom okrese evidencie vozidla a preukázať svoju totožnosť a zároveň predložiť:

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)*,
 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:
a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

* Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho) v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

V prípade evidenčného úkonu odhlásenia vozidla do iného okresu je možné poistenie vozidla preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa ale aj nového majiteľa vozidla, avšak pre použitie vozidla v cestnej premávke platí predchádzajúci odsek.

Informácie zo stránky Ministerstva vnútra SR

Od roku 2019 už nemusíte vypisovať žiadne špeciálne žiadosti k tomuto úkonu. Jednoducho navštívite dopravný inšpektorát a zvolíte si cez kiosk tento úkon. Dobré je si však spraviť žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte online. Pracovník inšpektorátu spraví celý proces za vás, ak mu predložíte potrebné doklady. Taktiež neprebieha žiadna kontrola vozidla a ani nie je nutné zaplatiť žiaden poplatok. Na aute zostávajú pôvodné EČV, tie odovzdá až nový držiteľ vozidla pri prihlásení vozidla.


Odhlásenie auta online


Ak máte aktivovaný občiansky preukaz s čipom a zároveň máte malý technický preukaz vozidla s čipom (osvedčenie o evidencii časť I), tak môžete spraviť úkon odhlásenia vozidla aj elektronicky. Proces je takýto:

 1. vyplňte elektronickú „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“.
 2. do žiadosti budete musieť nahrať písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
  UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:
  a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
  b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
  c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.
 3. podpísať žiadosť prostredníctvom občianskeho preukazu a následne ju môžete odoslať