Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Prepis auta v okrese

Prepis auta v okrese pozostáva z dvoch krokov, ktoré vykonáte cez jeden dopravný inšpektorát. Ide o odhlásenie vozidla pôvodným držiteľom a následné prihlásenie vozidla novým držiteľom.

Od roku 2019 už nemusíte vypisovať žiadne špeciálne žiadosti k tomuto úkonu. Jednoducho navštívite dopravný inšpektorát a zvolíte si cez kiosk tento úkon. Dobré je si však vopred spraviť rezerváciu termínu na dopravnom inšpektoráte online. Pracovník inšpektorátu spraví celý proces za vás, ak mu predložíte potrebné doklady. Taktiež neprebieha žiadna kontrola vozidla a ani nedochádza k zmene EČV tabuliek.

Odhlásenie auta v okrese môže spraviť pôvodný držiteľ vozidla ako samostatný krok, pričom nový držiteľ vozidla má 30 dní na to, aby vozidlo prihlásil na seba. Jednoduchšou možnosťou je však, ak sa celý prepis (odhlásenie a prihlásenie) spraví počas jednej návštevy. Pri osobnej návšteve Dopravného inšpektorátu je možné využiť úradne overené splnomocnenie na prepis auta. Takto môže byť zastupovaný nie len budúci držiteľ, ale aj pôvodný držiteľ vozidla. Je to alternatívne riešenie pre prípad, že sa nemôže jeden alebo obaja z nich zúčastniť tohto konania osobne. Prepis auta v okrese je možné uskutočniť aj elektronicky, kedy je nutné spraviť online odhlásenie a online prihlásenie vozidla.

Na dopravnom inšpektoráte je nový držiteľ vozidla nutný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
  • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)*,
  • ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je pôvodný držiteľ (predávajúci) pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (faktúra, kúpnopredajná, darovacia zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
  • správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:
a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

* Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho) v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

Informácie zo stránky Ministerstva vnútra SR