Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Dodatočné pripoistenie k životnému poisteniu

Pripoistenie k životnému poisteniu – možnosti

„Mám uzavretú životnú poistku“.*

Gratulujeme, patríte k ľuďom, ktorí dbajú o zabezpečenie svojej rodiny či seba v prípade neočakávaných udalostí.

*nezabudnite pritom, že platiť sa oplatí, v prípade nezaplatenia prvého poistného do 3 mesiacov od jeho splatnosti poistenie zaniká, ak nie je zaplatené následné poistné, poistenie zaniká do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie

Dokážete takto napríklad zabezpečiť rodinných príslušníkov po smrti živiteľa, finančne si pomôcť v prípade vážnej choroby, úrazu a následne aj prípadnej invalidity, prilepšiť si k starobnému dôchodku, zaistiť úver či pôžičku, financovať štúdium pre deti, financovať Vaše bývanie a podobne.

Je to základný kameň, pokiaľ však máte záujem o komplexnejšiu ochranu je nutné sa pripoistiť.

Možností ako to urobiť je viacero a Vy máte na výber naozaj širokú škálu pripoistení. Pre lepšiu orientáciu v tejto spleti možností vám predstavujeme tie najčastejšie typy :

Pripoistenie pre prípad smrti

Asi najčastejšia a „najobľúbenejšia“ forma. Smrť je jednoducho súčasťou života, a obchádzanie tejto témy naozaj nemá zmysel. Ak sa poistíte pre prípad smrti, vaša rodina tak získa šancu na pokračujúci slušný život.

Typ tohto poistenia môže byť riešený doživotne, to znamená, že po smrti klienta pozostalí /alebo oprávnené osoby/ inkasujú peniaze jednorázovo,

alebo aj dočasne, to znamená, že poistná zmluva je uzavretá na určitú vopred dohodnutú dobu /rok, dva, desať rokov, a podobne/ a v prípade smrti klienta počas tejto doby sú peniaze vyplatené jednorázovo oprávneným osobám.

Pokiaľ sa však osoba, ktorá uzavrela toto dočasné pripoistenie, dožije dohodnutej doby, poistenie končí bez náhrady.

Má 3 základné typy :

  • s konštantnou poistnou sumou – ako sa nastaví na začiatku, taká suma bude vyplatená pozostalým
  • s klesajúcou poistnou sumou – väčšina klientov využije tento typ v prípade, že ich aktuálne záväzky sa postupom času znižujú /napríklad hypotéka/, oproti predchádzajúcemu typu je toto pripoistenie lacnejšie, pretože poisťovňa postupom času ručí stále menšou sumou
  • s rastúcou poistnou sumou

Minimálna doba je 5 rokov, maximálne doba hlavného poistenia.

Úrazové pripoistenie

Pointou je, že v prípade vážneho úrazu, či už s následkom smrti alebo s trvalým telesným poškodením, máte možnosť zabezpečiť príbuzných aj keď vinou úrazu stratíte zamestnanie, respektíve následkom úrazu o zamestnanie dlhodobo prídete, a príjem z tejto poistky Vám pomôže vykryť dočasný alebo trvalý nedostatok peňazí.

Hlavnými typmi sú :

  • pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu – pre prípad, že je dohodnuté aj poistenie na akúkoľvek smrť a aj pre smrť, ako následok úrazu, sú obe poistenia predmetom plnenia poistnej ochrany
  • pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu – vyplatenie tohto typu je podmienené určitým obdobím, kedy je trvalé poškodenie definované až po ustálení trvalých následkov úrazu, toto obdobie môže podľa dohody trvať rok aj viac, neplatí to, pokiaľ úraz spôsobil nemenné poškodenie organizmu, napríklad stratu končatiny

Pripoistenie pre prípadnú práceneschopnosť /PN/

Kompezuje stratu príjmu pri určitej dobe práceneschopnosti. Môže sa uzavrieť na celú dobu trvania životného poistenia, alebo len na určitý čas. Je určený zamestnaným osobám do veku 65 rokov a vyplatenie peňazí je obmedzené časom, napríklad maximálnou dĺžkou práceneschopnosti môže byť 1 rok a podobne.

Začiatok PN je potrebné nahlásiť poisťovateľovi čím skôr, pri telefonáte následne zaslať písomné oznámenie s potvrdením o PN, ak obdobie práceneschopnosti trvá viac ako 30 dní, poistenec musí u lekára potvrdiť pokračovanie PN a zaslať poisťovateľovi.

Čakacia doba, počas ktorej nevzniká nárok na poistné plnenie :

  • 3 mesiace /plnenie od 15. a 29. dňa/
  • 6 mesiacov /plnenie od prvého dňa/

Pripoistenie kritických chorôb

Zdravie a monitorKritické choroby dokážu výrazne zmeniť život jednotlivca a jeho rodiny. Preto všetky poisťovne ponúkajú vo svojom portfóliu produktov aj pripoistenie kritických chorôb. Najčastejšie je to rakovina, u ktorej môžu byť dohodnuté podmienky poistenia aj zvlášť, alebo ako celý balík s najčastejšími civilizačnými chorobami /vymenujeme neskôr v článku/.

Klient s poistnou ochranou v prípade zistenia jednej z vymenovaných civilizačných chorôb má nárok na jednorázové plnenie. Väčšina poisťovní umožňuje toto pripoistenie len spolu s poistením akejkoľvek smrti. Nárok vzniká až po nejakom čase od diagnostikovania kritickej choroby /určitý čas dožitia/, poisťovňa ho nemusí vyplatiť, pokiaľ sa choroba diagnostikovala v priebehu prvých šiestich mesiacov od uzavretia.

13 diagnóz kryjú pripoistením všetky poisťovne – Alzheimerova choroba, hluchota, slepota, rakovina, kóma, zlyhanie obličiek, transplantácia životne dôležitých orgánov, srdcový infarkt, operácia aorty, mozgová mŕtvica, Parkinsonova choroba, operácia vencovitých tepien, skleróza multiplex.

Ďalšie diagnózy, ktoré kryje väčšina poisťovní – nezhubný nádor mozgu, ťažké popáleniny, HIV, pľúcne ochorenie, encefalitída, bakteriálna meningitída, operácia srdcovej chlopne, strata reči, ochrnutie/paralýza, strata končatín, primárna pľúcna hypertenzia, aplastická anémia, kardiomyopatia, demencia.

Osoby, ktorým ešte pred poistením diagnostikovali jednu z vymenovaných kritických chorôb alebo plánujú podstúpiť/podstúpili operáciu v rámci liečenia týchto chorôb sú nepoistiteľné pre tento typ poistnej ochrany.

Pripoistenie invalidity

Je možné v prípade, že Sociálna poisťovňa odôvodnene prizná klientovi plný invalidný dôchodok, to znamená, že pokles schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu je viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poistenca

Poistné za klienta platí samotná poisťovňa.

Pripoistenie chirurgického zákroku

Poistnou udalosťou je chirurgický zákrok, chirurgická liečba následkom choroby alebo úraz.

Poistným plnením je vyplatená finančná hotovosť ako % z poistnej sumy podľa závažnosti chirurgického zákroku. Poskytuje poistnú ochranu aj v prípade bežných zranení a úrazov.

Platí aj pre celú ambulantnú chirurgiu, a to bez nutnosti hospitalizácie alebo potvrdenej pracovnej neschopnosti poisteného.

Pripoistenie nezamestnanosti

V dnešnej hektickej dobe, keď trvalé zamestnanie nie je istotou, je tento typ veľmi obľúbený u ľudí, ktorí rátajú s tým, že v budúcnosti môžu kedykoľvek bez vlastného zavinenia prísť o zamestnanie.

Detské úrazové pripoistenie

Život každého človeka pokračuje životom jeho detí. Je preto celkom samozrejmé, že potomstvo sa snažíme doživotne chrániť a zniesť im aj modré z neba, ako by povedal klasik. Ak máte uzavretú životnú poistku, dieťa je zabezpečené, ale neraz nám život skomplikujú aj prípadné úrazy a ochorenia detí, s ktorými náš rozpočet nemal šancu rátať, preto je tu možnosť zabezpečiť Vašu ratolesť aj detským úrazovým poistením, ktoré Vám pomôže pokryť finančné straty spôsobené prípadnou hospitalizáciou dieťaťa, či už v dôsledku choroby alebo úrazu.

Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti

Aj pre dôchodcov, a to hlavne v tom prípade, pokiaľ sa poistenec nevie následkom choroby alebo úrazu v staršom veku o seba postarať /prijímanie stravy, vylučovanie, hygienické úkony, strata pohybu, koordinácie tela a podobne. Je vyplácané ako mesačný dôchodok

Pripoistenie pre prípad využívania asistenčných služieb

V prípade úrazu alebo choroby, ktoré priamo zapríčinia potrebu asistenčnej služby.

Asistenčná služba znamená aj napríklad konzultácie postupu liečby,  zabezpečenie dopravných služieb potrebných k dostaveniu sa k vyšetreniu, či z vyšetrenia domov, dovoz liekov, dopravu z nemocnice.

Takisto platí aj pre domácu asistenciu – dovoz jedla, upratovanie domácnosti, ošetrovanie a staranie sa o deti a seniorov, nákup potravín a iných potrieb, pobyt zvieraťa v útulku

Pripoistenie denných dávok

  • v prípade pobytu v nemocnici – vtedy, keď je hospitalizácia poistenca z lekárskeho hľadiska nevyhnutná – ochorenie, úraz, tehotenstvo, pôrod…
  • v prípade drobných úrazov – vyplatenie peňazí poisťovňou podľa vlastných oceňovacích tabuliek
  • v prípade nevyhnutného liečenia úrazu

Toto sú v kocke zhrnuté možné formy pripoistenia k uzavretému životnému poisteniu. Sami uznáte, že záležitostí, ktoré sa dajú takto efektne pripoistiť, je skutočne mnoho. Je len na vás, ktorá možnosť vás osloví najviac a aj takto prispejete k ešte lepšiemu skvalitneniu života Vás i celej Vašej rodiny.