Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Prihlásenie vozidla zo zahraničia

Ak ste si zadovážili auto zo zahraničia, tak by ste mali myslieť aj na zákonné povinnosti ohľadom prihlásenia takéhoto dovezeného vozidla do evidencie vozidiel. Každé vozidlo zo zahraničia, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, musí byť prihlásené do evidencie vozidiel. Musíte tak urobiť na orgáne Policajného zboru (dopravný inšpektorát) podľa miesta pobytu alebo sídla v prípade fyzickej osoby, prípadne jeho prevádzkarne. Ak ide o prihlásenie vozidla, ktoré je prevádzkované organizačnou zložkou podniku, tak sa prihlasuje podľa adresy tejto organizačnej zložky.

Ak ste sa stali vlastníkom vozidla zo zahraničia, tak potom máte povinnosť prihlásiť ho na evidencii vozidiel do 30 dní od jeho nadobudnutia. Taktiež musíte uviesť, kto má byť zapísaný vo veľkom a malom technickom preukaze ako držiteľ vozidla.

Doklady potrebné k prihláseniu auta zo zahraničia

Na dopravnom inšpektoráte musíte preukázať svoju totožnosť a taktiež predložiť:

  • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
  • doklad okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia; tento doklad sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  • v prípade ak ide o dovoz doposiaľ neevidovaného vozidla a ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC (§ 12 zákona č. 106/2018 Z. z. a § 115 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.) uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla,
  • správny poplatok,

Ak ide o nový dopravný prostriedok (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu evidované pred dovozom max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6 000 km; postačuje ak je splnená iba jedna z uvedených podmienok), ktorý je dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku.  Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Informácie zo stránky Ministerstva vnútra SR

Nezabudnite, že si môžete rezervovať termín na dopravnom inšpektoráte, aby ste sa vyhli zbytočnému čakaniu pri prihlásení auta zo zahraničia. Zmenou je aj to, že od roku 2019 už nemusíte vyplňovať žiadne papierové žiadosti ohľadom prihlásenia nového vozidla zo zahraničia. Tento úkon spraví pracovník dopravného inšpektorátu.

Ak súrne potrebujete Osvedčenie o evidencii časť I (malý technický), tak máte možnosť požiadať o jej urýchlené vydanie. Dostanete ju do 2 pracovných dní. Poplatok za takúto možnosť je 30 €. Taktiež máte možnosť vypočítať si u nás cenu za prihlásenie auta zo zahraničia cez kalkulačku registračného poplatku.