Online poistenie

Vyplatenie životného poistenia

Vyplatenie životného poistenia a kedy býva poistné plnenie zamietnuté?

Gro životných poistiek je vyplatená pri dožití stanoveného veku alebo pre prípad smrti, prípadne ak nastanú ďalšie zazmluvnené poistné udalosti ako sú závažné kritické choroby či invalidita.

Poistenie vlastne slúži ako finančná poistka v prípadoch keď sa s nami život kruto pohrá. Životné poistenie si môžeme predstaviť aj ako určitú formu investovania a zhodnocovania vašich peňazí.

Základnými typmi je rizikovékapitálové /konzervatívne/ životné poistenie a investičné /dynamické/.

V prípade smrti je poistná suma vyplatená poisťovňou oprávnenej osobe.

Čo je to oprávnená osoba? Je to osoba uvedená v zmluve, ktorá má nárok a právo na vyplatenie poistného plnenia. Pokiaľ nie je uvedená, respektíve nie je zatiaľ určená, tak v prípade smrti poisteného získavajú právo na plnenie osoby definované v Občianskom zákonníku, paragraf 817, odsek 2 a 3 – manžel, manželka, deti, rodičia. Poistné plnenie nespadá pod dedičské konanie, v prvom rade sa poistka vypláca osobe uvedenej v zmluve, ak nie je uvedená, tak najprv manželovi respektíve manželke poistenca, ak nie sú, tak deťom, ak nie, tak nasledujú rodičia poisteného, ak ich niet, tak osoby, ktoré žili v spoločnej domácnosti aspoň rok pred smrťou klienta a pokiaľ ani týchto niet, tak až na koniec prídu na rad dedičia poistenca.

V prípade že oprávnená osoba ešte nie je plnoletá sú k dispozícii dve eventuality:

 1. peniaze z poistky sa vinkulujú na účet dieťaťa až do jeho plnoletosti, alebo
 2. sú vyplatené zákonnému zástupcovi dieťaťa

V prípade dožitia môže nastať situácia, že poistenec sa dožije predpísaného veku, ale predtým, ako bolo naozaj fyzicky vyplatené, umrie, v tom prípade sa stáva poistné plnenie predmetom dedičského konania.

Životné poistenie sa nedá darovať. Ak umrie majiteľ poistky, ktorá je v prospech inej osoby /to znamená, že ju platí napríklad svojmu dieťaťu/, poistná zmluva nezaniká ale prechádza na poistenú osobu, so všetkými právami a povinnosťami.

Ako sme už spomínali, svoju poistku nemôžete darovať, môžete však obdarovať pomýšľanú osobu tak, že jej uzatvoríte a platíte poistenie v prospech tejto osoby, najčastejšie pre prípad úrazu či choroby, alebo ju uvediete ako oprávnenú osobu v zmluve pre poistné plnenie v prípade vašej smrti.


Ako dôjde k výplate poistného, aké podklady musíte dodať poisťovni aby vám bola vyplatená poistka


V prvom rade, poisťovňa komunikuje s tou osobou, ktorá jej nahlásila túto udalosť. Bude požadovať na začiatok notárom overený zoznam oprávnených osôb, alebo osvedčenie o dedičstve, kde sú uvedené všetky dotknuté osoby aj so vzťahom k zosnulému, poisťovňa tak určí poradie oprávnených osôb. Ďalej je potrebné dokladovať:

 • oznámenie o vzniku poistnej udalosti – číslo poistky plus adresa oprávnenej osoby, ktorej má byť vyplatené poistné plnenie – overenie totožnosti prebieha na pobočke
 • úmrtný list – notársky overený, alebo oznámenie o úmrtí
 • list o posmrtnej prehliadke a štatistické hlásenie o úmrtí
 • ak je to potrebné, aj pitevnú správu, vyžaduje sa hlavne pri nejasnom spôsobe smrti
 • ak bol mŕtvy pred smrťou hospitalizovaný tak aj prepúšťaciu správu z nemocnice
 • ak bolo úmrtie šetrené políciou, je potrebné dokladovať záverečné uznesenie policajného zboru SR
 • právoplatné dedičské osvedčenie, potvrdenie o okruhu oprávnených osôb v zmysle Občianskeho zákonníka
 • prehlásenie o ochrane osobných údajov – platí pre osoby, ktoré neboli v zmluve uvedené ako oprávnené
 • meno a adresa ošetrujúceho lekára, kde bola vedená zdravotná dokumentácia zosnulého

Ak má poisťovňa nejaké pochybnosti o okolnostiach úmrtia, môže požadovať ešte ďalšie dokumenty k objasneniu týchto skutočností.

K výplate poistky dochádza do 15 dňa od ukončenia nevyhnutného šetrenia zo strany poisťovne

Čím skôr predložíte všetky vyžadované podklady, tým skôr poisťovňa ukončí šetrenie a vydá svoje stanovisko.
Ak ste sa dožili predpísaného veku, určite vás zaujíma, či musíte tento príjem zdaniť. Tento príjem je zdaňovaný zrážkou, ktorá je automaticky odvádzaná poisťovňou /neuvádzate ho vo svojom daňovom priznaní/, vy dostanete vlastné poistné plnenie už po zdanení. Vy si môžete základ dane znížiť o zaplatené vklady i poistné. Uvedený príjem sa nezarátava ani do vymeriavacích základov pre zdravotné a sociálne poistenie. Ak však plnenie z poistky máte zo zahraničia, je tento príjem potrebné povinne uviesť v daňovom priznaní a je braný ako vymeriavací základ pre zdravotné poistenie. Plateniu zdravotných odvodov sa tak nevyhnete.

V prípade smrti poisteného, je tento príjem pre oprávnené osoby oslobodený od dane.

Prečo niekedy šetrenie zo strany poisťovní trvá tak dlho

Stáva sa dokonca, že poisťovňa odmietne vyplatiť poistku. Poisťovne sa tak bránia voči poistným podvodom, musíme však priznať, že niekedy je to aj na úkor slušných ľudí.

Ak nedodržíte zmluvné poistné podmienky poisťovňa vám žiadne peniaze nevyplatí.


Z akých dôvodov je odmietnuté poistné plnenie, na čo si dávajte najväčší pozor:


 • Zamlčaný zdravotný stav pri podpise zmluvy – pravdivo vyplňte dotazník týkajúci sa vášho zdravotného stavu, pretože ak sa „pozabudnete“ a ochorenie, či zdravotné problémy, ktoré ste takto neuviedli sú príčinou vašej poistnej udalosti a v prípade, že má poisťovňa pochybnosti, neváha osloviť vášho ošetrujúceho lekára na ozrejmenie niektorých skutočností, ktoré tak môžu viesť k tomu, že vám poisťovňa peniaze nevyplatí. Na základe tohto dotazníka vás vlastne poisťovňa zaradí do jednej zo svojich rizikových skupín a podľa toho sa aj odvíja cena poistného. Konkrétny príklad: klient zamlčal, že má problémy so srdcom, poistil sa na riziko smrti vo výške 20 tisíc eur, poisťovňa zistila príčinu a zistila, že klient zamlčal závažné okolnosti svedčiace o jeho zdravotnom stave, po jeho smrti žiadne poistné plnenie oprávneným osobám a pozostalým nevyplatila.
 • Môže sa stať, že platíte úplne „inú poistku“, poisťovňa vás priradila do určitej kategórie podľa vašich sprístupnených informácií, poisťovňu zaujíma, ako pracujete /fyzicky, duševne/, kde pracujete /rušné a stresujúce zamestnanie, šport, vodič…atď./. Po takomto zlom zaradení môžete zistiť, že vlastne platíte za pripoistenie, na ktoré ani nemáte v skutočnosti nárok
 • Tiež sa môže stať, že neodhadnete možnosti vášho pripoistenia, a tak hoci platíte aj 60 eur za poistku mesačne, ľahko sa stane, že vám poisťovňa nevyplatí peniaze. Napríklad, že ste bol dlhodobejšie hospitalizovaný v nemocnici, a pretože tento druh poistenia absentuje vo vašej zmluve, nebolo vám vyplatené ani jedno euro. Preto je potrebné čo najpodrobnejšie si prečítať návrh zmluvy ešte pred podpisom, aby ste si boli skutočne istí, na ktoré udalosti sa vaša poistka vzťahuje a na ktoré nie.
 • Taktiež je možné, že vaše poistenie je príliš lacné, myslíme tým, že ponúknutá poistka je síce lacnejšia ale má stanovené oveľa prísnejšie podmienky ako býva obvykle. Aj výsledná poistná suma môže byť takto nastavená veľmi nízko a zďaleka tak nepokryje všetky straty.
 • Ďalším dôvodom pre nevyplatenie je takzvaná čakacia doba. O čo vlastne ide? Je to doba, napríklad pri kritickom ochorení, kedy táto choroba sa neprejaví minimálne pol roka po podpise zmluvy, poisťovňa sa tak bráni pred uzatváraním zmlúv s chorými ľuďmi, ktorí zamlčiavajú svoj stav a chcú životné poistenie uzavrieť veľmi rýchlo. Čakaciu dobu poznáme aj pri poistení invalidity, tam je ochranná čakacia doba až 2 roky od uzavretia zmluvy!
 • Ak chcete od svojej poisťovne peniaze, vyhnite sa hlavne alkoholu a drogám, ak si navodíte úraz a ste pod ich vplyvom, máte smolu, s peniazmi sa môžete rozlúčiť. Dokonca to platí aj pri povinnom zmluvnom poistení auta, ak spôsobíte nehodu pod vplyvom omamnej či psychotropnej látky, poisťovňa má právo vymáhať od vás poistné plnenie.

Ak si myslíte, že poisťovňa postupovala nesprávne pri zamietnutí vášho poistného plnenia, máte možnosť sa odvolať a uviesť stav vecí na pravú mieru, pokiaľ sa to dá a je to vo vašich silách a možnostiach.

Aby ste predišli týmto zbytočným komplikáciám, prečítajte si aké má vaša poisťovňa poistné podmienky! V zmluve sú uvedené všetky práva a povinnosti ako u vás, tak i u poskytovateľa poistného plnenia. Ak niečomu nerozumiete, pýtajte sa! Ak máte svojho poradcu, obráťte ho z jednej i z druhej strany, pokiaľ si nebudete na sto percent istý, že rozumiete na aké riziká a v akom rozsahu sa na vás vzťahuje vaše poistenie. Ak ho nemáte, pracovník na pobočke je tiež od toho, aby vám potrebné skutočnosti uspokojivo vysvetlil. Je to predsa vaše poistenie a dobrá životná poistka sa uzatvára len raz v živote!