Online poistenie

Poistenie pre deti so sporením

Poistenie detí so sporením

Ako rodičia sme mnohokrát ustráchaní, nebojíme sa len toho, čo nám naše ratolesti vyvedú o 5 minút či o hodinu, ale aj toho, akú budú mať budúcnosť, či ich stále budeme schopní podporovať nielen slovne, ale aj finančne. Všetci vieme, že čím viac potomok rastie, tým má vyššie nároky na život, stupňuje sa to strednou prípadne vysokou školou, kedy stále mnoho z nich necháva finančnú ťažobu na nás, rodičoch.

Preto by pre vás mohlo finančnú úľavu predstavovať obdobie, kedy by im bola vyplatená istá suma, pokiaľ ste si uzatvorili poistenie detí so sporením. Väčšinou ho rodičia uzatvárajú v rannom detstve a vyplatené dostanú buď v 18, v 25 alebo v inom stanovenom veku. Samozrejme aj vy ako rodičia by ste mali zvážiť, či je už vaše potomstvo pripravené zodpovedne manipulovať s peniazmi. Pokiaľ nie, tak by sme odporúčali buď v šetrení pokračovať, ale možno už v inom produkte. Povedzme si teda o poistení pre deti so sporením niečo viac.

2 v 1

Pokiaľ si sporenie pre vaše deti nevytvoríte priamo v bankovej inštitúcií, v poisťovacej spoločnosti tak môžete urobiť jedine v rámci životného / úrazového poistenia. To znamená, že vaše potomstvo bude poistne chránené v akejkoľvek nepríjemnej situácii, ktorej riešenie môže byť mnohokrát finančne náročné, a pritom ani nemusí ísť o dlhodobú hospitalizáciu. Tento produkt by sme mohli ohodnotiť aj tak, že je vo váš prospech, keďže zabráni vašim prípadným finančným stratám týkajúcich sa konkrétnych udalostí uvedenej v zmluve a zároveň šetríte na budúcnosť vášho potomstva.

Získajte to najvýhodnejšie online

O poistenie pre deti so sporením môžete požiadať dvoma hlavnými spôsobmi, a to online alebo osobne. Osobné návštevy by vás mohli pripraviť o oveľa viac času, ako ste si naplánovali, v porovnaní s online metódou by to bolo aj niekoľko násobne viac. Avšak oba spôsoby majú svoje pre a proti.

Osobne sa môžete pracovníka priamo opýtať na konkrétne veci, ktoré vás ohľadom poistenia detí so sporením zaujímajú, pričom online sa ich môžete dozvedieť priamo zo stránky o danom produkte a ak nie, tak vašu otázku môžete položiť dodatočne v kontaktnom formulári. Veľakrát platí, že aj produkty uzatvorené online majú výhodnejšie ceny, než tie, ktoré sú uzatvorené v kamenných pobočkách.

Najlepšie pre vás vďaka kalkulačke a porovnaniu

Najlepšie a najlacnejšie poistenie detí so sporením môžete získať veľmi ľahko, pokiaľ na to využijete online kalkulačku, ktorá vám urobí porovnanie vašich možností. V praxi to znamená, že ak je na trhu napr. 10 spoločností, nemusíte si počítať ponuku každej a jednej zvlášť, ale urobíte to spolu pomocou jedného nástroja, ktorý môžete bezplatne a nezáväzne využiť aj na našej stránke.

Vypíšete len niekoľko základných údajov a o niekoľko minút, prípadne sekúnd vám dôjdu ponuky buď na mail alebo ich uvidíte priamo na stránke. Ak máte nejaké nejasnosti, môžete využiť bezplatnú pomoc poisťovacieho odborníka, ktorý vám odpovie na všetky otázky, prípadne odporučí také poistenie dieťaťa so sporením, ktoré najviac zodpovedá vašim požiadavkám.

Kto ho poskytuje?

Poisťovne poskytujúce finančný produktPoskytovateľov je veľa. Poistenie detí so sporením už totiž neposkytujú len samotné poisťovacie spoločnosti, ale už aj banky. Primárne sa však budeme sústrediť na poisťovne, keďže by malo platiť, že práve oni by mali mať čo najvýhodnejšie podmienky, hoci mnohokrát poisťovne spolupracujú s bankami, takže ak by ste natrafili na výhodnejšiu bankovú ponuku, nemusíte sa jej silou-mocou vyhýbať. Zmieňme si aspoň niektoré spoločnosti a ich produkty.

Allianz vám ponúka poistenie pre deti so sporením v produktoch „Moja Farbička“ a „Moja Farbička plus“, ktoré sú určené pre potomstvo do 25 rokov, ku ktorým si okrem dieťaťa môžete poistiť aj jednu dospelú osobu. V prípade jej úmrtia alebo invalidity bude potomok na zmluve oslobodený od poistného, môže poberať buď ročný dôchodok a to až do konca poistného obdobia, prípadne mu bude vyplatená jednorazová suma. Môžete si vybrať buď kapitálové alebo investičné sporenie.

MeLife (Amslico) a jeho produkt „Kamarát Snoopy“ môžete uzatvoriť aj do 100 rokov života poisteného potomka alebo ho uzatvoriť na 15 alebo 20 rokov. Do jednej zmluvy možno zahrnúť viac potomkov, ako aj rizikové krytie pre oboch rodičov. Môžete uskutočňovať mimoriadne vklady a výbery, pričom bezplatný vklad je možný len raz ročne, a to do 30 dní od narodenín poisteného potomka.

Počas poistného obdobia si môžete zmeniť rozsah rizík a výšku poistného. V rámci tohto základného produktu máte na výber aj rozšírený variant „Moje dieťa“ a „Detské kritické choroby“. Prvý zmienený sa týka trvalých následkov úrazu, popálenín, zlomenín, hospitalizácie či chirurgických zákrokov v dôsledku úrazu atď. Druhé zmienené pokrýva 20 chorôb.

Wüstenrot prichádza s detským poistením „Krôčik“, ktorý je však dostupný len v rámci rodinného sporenia, pričom úspory sú určené na bývanie. Veľkou výhodou je až 9%-tné  zhodnotenie už po prvom roku a poistenie pre dieťa je v rámci sporenia počas 6 rokov zadarmo, maximálne však do jeho 18. roku.

Union vašej ratolesti ponúka poistný investičný sporiaci produkt „Vláčik“, ktoré v sebe zahŕňa životné poistenie s možnosťou výberu viacerých pripoistení, pričom do zmluvy možno zakomponovať aj dospelé osoby. V rámci zmluvy môžete poistné krytie a tým pádom aj výšku poistného meniť. Počas trvania zmluvy si môžete nasporené prostriedky odkúpiť, prípadne uskutočniť mimoriadne vklady. Ak vo vašej rodine nastane nepríjemné obdobie, hlavne finančného charakteru, čo bude mať za následok prerušenie pravidelného platenia, nemusíte sa obávať, pretože ani potom váš potomok neprestáva byť poistený.

Generali vám ako jediné ponúka také „Detské životné poistenie so sporením“, pri ktorom si na jednej zmluve môžete vytvoriť až 2 investičné sporenia (platí pri narodení druhého potomka) a poistiť až 6 osôb vo veku od 6 týždňov do 70 rokov, pričom poistná doba musí byť v trvaní od 10 do 50 rokov. Tento produkt dokonca prináša výhody aj vám, pretože vám preplatí straty príjmu počas ošetrovania potomka (v 11. deň) či liečenia (ak trvá viac ako 8 dní).

Okrem toho poisťuje 34 detských chorôb a môžete si zvoliť špeciálne poistné krytie zdarma. V prípade úmrtia rodiča je zmluva stále platná, potomok dostáva sirotské dávky a poisťovňa kryje výdavky spojené so životným štandardom. Mimoriadne vklady a výbery sú aj v tomto poistení detí so sporením taktiež možné.

ČSOB ponúka viacero produktov, ktoré sú určené buď pre najmenších alebo pre starších potomkov. Predstavme si najskôr tie pre najmenšie potomstvo. Poistenie „Vario Junior“ je určený pre deti od 2 týždňov do 13 rokov, pričom pri sporení je možnosť kombinovať investičnú a kapitálovú stratégiu. K zmluve sa môže pričleniť aj jeden dospelý.  Opäť môžete uskutočniť mimoriadne vklady alebo si zmeniť výšku poistných súm. Ak je potomok liečený v dôsledku úrazu, prípadne hospitalizovaný na JIS alebo ARO, dochádza k dvojnásobnému poistnému plneniu.

Poistenie detí so sporením v ČSOB vám poskytuje široké poistné krytie napr. oslobodenie od poistného v prípade vážnej choroby, smrti alebo invalidity poisteného rodiča. Produkt „Junior Mix“ pokrýva najvážnejšie životné situácie, okrem toho kryje aj rodiča.

V prípade jeho smrti prevezme poisťovňa platenie poistného na seba. Aj pri tomto produkte môžete využiť možnosť mimoriadnych vkladov. Pre väčšie deti až do neskorej dospelosti máte na výber produkty „Vario“ a „Life Plus“ určené pre vekovú kategóriu od 14-65 rokov.

Každá ponuka poistenia pre deti so sporením sa viac menej líši, či už je to poistnou sumou, rozsahom krytia, spôsobom investovania atď. To, čo hľadáte a čo potrebujete, viete sami najlepšie, a preto ešte predtým, ako o niektorý produkt požiadate, dobre si ujasnite, čo vlastne chcete.

Aký typ sporenia si vybrať?

Ako ste si mohli všimnúť, poistenie detí so sporením môže prebiehať dvoma smermi: investičným alebo kapitálovým. Spoločným znakom je to, že peniaze sú vrážané do takých fondov, ktoré znásobia vaše vklady.

Rozdielom je to, že pri kapitálovom produkte určuje samotná spoločnosť, kde vaše vklady na zhodnotenie poputujú, pri investičnom si môžete zvoliť sami, do akého fondu chcete zainvestovať, či už pôjde o dlhopisy alebo o akcie, ktoré predstavujú väčšie riziko.

Oplatí sa vôbec?

Predstava toho, že váš potomok je chránený v prípade, žeby sa vám niečo stalo, prípadne v istom veku bude finančne zabezpečený, je veľmi pekná. Avšak pozrime sa na reálnu stránku tohto produktu. Poistenie detí so sporením sa skladá z dvoch zložiek (poistnej a sporiacej), pričom reálne začínate sporiť až po niekoľkých rokoch investovania. Dovtedy vaše vklady platia rôzne poplatky, o čom by vás mala každá spoločnosť upovedomiť.

Ak by ste preto v nevhodnom čase chceli poistnú zmluvu zrušiť, môže dôjsť k tomu, že jej odkupná hodnota nebude ani z nejakého minimálneho percenta predstavovať to, čo ste do toho vrazili. Ba naopak, nasporená suma dokonca môže byť aj v mínusovej hodnote.

Ak sa teda rozhodnete pre poistenie dieťaťa so sporením, dobre zvážte všetky pre a proti, pre istotu si aj sami doma vypočítajte, či sa vám daná ponuka oplatí. Ak už sa na to dáte, rozhodne sa odporúča, aby ste v nej zotrvali až do konca poistného obdobia, keďže suma, ktorú dovtedy vložíte, sa vám vôbec nemusí vrátiť.