Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Bezškodový priebeh pre lacnejšie PZP

Vedeli ste, že poisťovne odmeňujú pozorných a opatrne jazdiacich vodičov? Ako iste viete, tak cenu cez PZP online porovnanie určuje niekoľko faktorov. Jedným z nich je práve bezškodový priebeh. V prípade dlhej doby bezškodového priebehu môžete rátať s bonusom na cenu zákonného poistenia auta. Existuje aj opačný jav – poisťovne vám môžu zvýšiť cenu poistného v prípade, že došlo k poistnému plneniu. V takom prípade ide o tzv. malus.


Význam pojmu bezškodový priebeh a koho sa týka?


Pod pojmom bezškodový priebeh sa chápe doba, počas ktorej držiteľ vozidla nebol vinníkom žiadnej poistnej udalosti a teda nespôsobil žiadnu škodu, ktorá bola preplatená zo zákonného poistenia. Chápe sa ako súvislé obdobie, ktoré nemôže byť prerušené žiadnou takouto poistnou udalosťou. V opačnom prípade sa začne rátať odznova.

Týka sa každého vodiča, ktorý je držiteľom motorového vozidla. Vždy sa vzťahuje na vlastníka/držiteľa vozidla. Nie je teda možné uplatniť bezškodový priebeh v prípade, že vodič jazdí s bezškodovým priebehom na cudzom aute, pri ktorom nie je uvedený ako držiteľ v osvedčení o vozidle. V prípade, že je držiteľom viacerých vozidiel, tak sa tento priebeh uplatňuje na všetky vozidlá. Takže spôsobenie poistnej udalosti a preplatenie škody na ktoromkoľvek vozidle preruší bezškodový priebeh takéhoto vodiča.

Najzaujímavejším aspektom je bonus za bezškodový priebeh. Je to zľava na poistení, ktorej výšku a konkrétne podmienky si stanovuje každá poisťovňa zvlášť. Dôležitým kritériom je samotná dĺžka bezškodového priebehu. Ráta sa zvyčajne na roky. V prípade, že vodič má za sebou 5 a viac rokov bez nim zavinenej poistnej udalosti, tak bonus za bezškodový priebeh môže v určitých poisťovniach prekračovať až 50-60%.


Potvrdenie o bezškodovom priebehu – takto ho získate


Pre porovnanie povinného zmluvného poistenia a výpočet ceny zadávate trvanie doby bezškodového priebehu. Ako však zdokladovať tento údaj? Na tento účel slúži práve potvrdenie o bezškodovom priebehu. Vydať ho môže len samotná poisťovňa, kde bola uzatvorená poistná zmluva na dané vozidlo. Ak ste zmenili svoju poisťovňu, tak je nutné mať takéto potvrdenie od každej poisťovne k zodpovedajúcemu obdobiu.

Vydanie tohto potvrdenia je povinnosťou poisťovne. Musíte však oň zažiadať. Forma žiadosti a jej náležitosti sa líšia medzi jednotlivými poisťovňami. Rovnako je to v prípade lehoty, počas ktorej vám musia zaslať potvrdenie bezškodového priebehu. Najčastejšie však je táto lehota stanovená na 15 dní. Viacej informácií vám poskytne vaša poisťovňa.

Najjednoduchším riešením je žiadať o potvrdenie o bezškodovom priebehu v prípade, že plánujete zrušenie PZP. Takáto situácia nastáva v prípade zmeny PZP poisťovne, pri ukončení poistnej zmluvy alebo pri iných udalostiach.

Kde a kedy sa preukázať bezškodovým priebehom pre získanie bonusu?

V praxi poisťovne takéto potvrdenie pre výpočet ceny a uplatnenie bonusu nevyžadujú. Je teda vôbec nutné ho získať? Áno, totiž poisťovňa vás môže vyzvať k dodatočnému zdokladovaniu bezškodového priebehu, ktorý ste uviedli pri uzatváraní poistnej zmluvy. Podvádzať sa určite nevyplatí, lebo sa vystavujete možnosti krátenia poistného plnenia. Inými slovami – v prípade poistnej udalosti preplatí poisťovňa len istú časť. Zvyšok zaplatíte sami.

Je dobré teda disponovať potvrdením o bezškodovom priebehu, ktorým môžete zdokladovať v prípade vyzvania celú dobu bezškodového priebehu. Ich kópiu môžete následne zaslať poisťovni.