Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Zmena PZP – ako prestúpiť do inej poisťovne

Našli ste výhodnejšiu ponuku PZP než tú, ktorú máte momentálne uzatvorenú? Poisťovňu, v ktorej máte uzatvorené PZP, môžete zmeniť jednoducho. Musíte zrušiť pôvodnú zmluvu a následne uzatvoriť novú. Celý proces prebieha takto:

1. Zrušenie pôvodnej zmluvy PZP

Zrušiť platné povinné zmluvné poistenie je možné 2 rôznymi spôsobmi:

A) Výpoveď ku výročnému dňu zmluvy

Ak chcete podať výpoveď PZP, musí byť doručená do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom zmluvy. To je deň, kedy vám začína nové poistné obdobie. Preto je vhodné odoslať výpoveď doporučene a dostatočne vopred.

Poisťovne majú povinnosť informovať vás 10 týždňov pred koncom poistného obdobia o zmene výšky poistného, ak k nemu došlo. V prípade, že poisťovňa o tejto zmene neinformuje, tak máte právo podať výpoveď kedykoľvek pred koncom poistnej doby. A to aj neskôr ako 6 týždňov pred výročným dňom.

B) Nezaplatením poistného na ďalšie obdobie

Svoju súčasnú zmluvu môžete zrušiť aj tým, že nezaplatíte poistné na ďalšie obdobie. Poisťovňa v takomto prípade zruší vaše PZP. Nové povinné zmluvné poistenie môžete uzatvoriť v ktorejkoľvek poisťovni.

Poisťovňa je zo zákona povinná poslať vám výzvu na úhradu poistného najneskôr do 1 mesiaca od dátumu splatnosti poistenia. Ak nezaplatíte poistné, tak poisťovňa automaticky vypovie zmluvu. Avšak pozor, táto lehota môže byť predĺžená až na dobu 3 mesiacov vo všeobecných poistných podmienkach. To znamená, že ak z akýchkoľvek dôvodov vám nebude doručená výzva na úhradu poistného v danej lehote (1 mesiac), tak vaše poistenie môže predĺžiť o 3 mesiace. A až potom dôjde k zaniknutiu zmluvy.

V prípade, že sa vám počas tejto „predĺženej“ doby poistenia stane poistná udalosť, tak poisťovňa si bude od vás nárokovať zaplatiť poistné za túto dobu. V najhoršom prípade tak môžete doplácať za 3 mesiace poistenia.

Svoje vozidlo môžete mať poistené cez PZP vo viacerých poisťovniach súčasne

V súčasnosti je umožnené uzatvoriť si PZP na svoje auto vo viacerých poisťovniach. Kedysi to nebolo možné, no vplyvom legislatívnych zmien môže dôjsť k takejto situácii. V prípade poistnej udalosti nemôže nastať poistné plnenie z viacerých poisťovní súčasne. Máte však na výber, v ktorej poisťovni si uplatnite poistné plnenie. Samozrejme, budete takto platiť za 2 zákonné poistenia súčasne. Čím takéto riešenie nedáva veľký zmysel.

2. Uzatvorenie nového PZP

Následne si môžete uzatvoriť novú zmluvu, v ktorejkoľvek poisťovni.

Ako si vybrať zákonné poistenie

Je viacero faktorov, podľa ktorého si môžete vybrať najvhodnejšie povinné zmluvné poistenie. Pre veľkú časť motoristov je jediným kritériom cena. Tu zistíte cez výpočet PZP kalkulačkou.  Avšak netreba zabúdať, že PZP v súčasnosti poskytuje aj rôzne pripostenia.

Platnosť nového poistenia

Z pohľadu začiatku platnosti zmluvy poistenia je nutné rozlišovať 2 rôzne prípady:

  • klasická „papierová“ zmluva
  • online zmluva

V prípade papierovej zmluvy sa za začiatok poistenia považuje dátum, ktorý je uvedený v zmluve a zároveň kedy zmluvu podpíšete. Pri online spôsobe sa síce zohľadňuje dátum začiatku poistenia v zmluve, no účinnosť zmluva nadobúda až zaplatením. V dôsledku toho môže dôjsť k prípadom, keď poisťovni budete doplácať dlžné poistné. A to v oboch prípadoch.

Pri papierovej forme uzatvorenia zmluvy môže nastať situácia, keď zmluva nadobudne podpisom účinok, čím sa zaväzujete jej zaplatiť poistné na celé poistné obdobie. Ak následne dôjde k zániku zmluvy z akýchkoľvek dôvodov, no vy ste ešte nestihli uhradiť poistné, tak poisťovňa má právo od vás vyžadovať neuhradené poistné. Dôjde síce k zániku zmluvy, no zaplateniu sa nevyhnete.

Pri zmluve uzatvorenej prostredníctvom internetu dochádza k platnosti zmluvy až uhradením poistného. Preto je veľmi dôležité uhradiť poistné ešte vrámci dátumu jeho splatnosti, ináč nemáte žiadne platné poistenie. Ak by došlo k dopravnej nehode, tak by sa na vás nahliadalo tak, ako keby ste nemali žiadne PZP. Rizikom je samozrejme aj pokuta v prípade, že sa pri cestnej kontrole nepreukážete platnou zelenou kartou.