Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Máte nezaplatené PZP? Pozor na pokutu

Každý majiteľ vozidla by mal mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Vyplýva to už aj z názvu – je povinné. Ak ste tak neučinili, tak riskujete pokutu. Tá je v značnej výške, a to nie je všetko. Rizík je ešte viac.

Definícia PZP a prečo je nutné ho mať uzatvorené?

Povinné zmluvné poistenie (skrátene PZP alebo aj zákonné poistenie) je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Je povinnosťou každého motoristu uzatvoriť ho. Takéto poistenie kryje:

  • materiálne škody,
  • ujmu na zdraví alebo usmrtenie,
  • právne náklady spojené s vymáhaním poistného plnenia,
  • ušlý zisk.

Aké riziká prináša nezaplatenie PZP?

Nezaplatiť poistenie sa určite neoplatí. Preto túto povinnosť neodkladajte. A je jedno či ste si zabudli zaplatiť PZP vedome alebo ste len neuhradili včas poistné.

Polícia má právomoc kontrolovať aj to, či máte uzatvorené platné PZP. A to aj pri bežnej cestnej kontrole. A následne vás môžu pokutovať až do sumy 3320 €!

Horšia situácia však nastane v prípade dopravnej nehody, ktorú by ste zavinili. Ak máte uzatvorené PZP, tak takéto škody preplatí za vás poisťovňa. Avšak bez uzatvoreného PZP musíte preplatiť všetky škody bez akejkoľvek pomoci od poisťovne. A tu už môže ísť o ozaj vysoké sumy, keďže takto musíte preplatiť škody na majetku, ale aj na zdraví.

Dokedy musím uzatvoriť PZP? Aké sú možnosti?

Zo zákona jasne vyplýva, že PZP musíte uzatvoriť už v ten deň, v ktorý začnete využívať dané vozidlo. Nie je možné túto povinnosť odkladať na neskôr.

Pri uzatváraní PZP zvážte aj uzatvorenie pripoistení. Dokážu vás a vaše vozidlo ochrániť aj nad zákonný rámec poistenia. Môžete ísť o:

Ktoré dokumenty sú súčasťou PZP?

  • Správa o nehode
  • Všeobecné poistné podmienky
  • Zelená karta – v súčasnosti slúži na preukázanie uzatvoreného PZP na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pri online zmluve dostanete dočasnú zelenú kartu e-mailom
  • Poistná zmluva

Neodkladajte túto povinnosť!

Na základe tohto článku ste mali možnosť zistiť, ako veľmi sa neoplatí jazdiť bez platného a zaplateného PZP. Dúfame, že takejto situácii sa vyhnete.

Riskujete totiž dvakrát. Raz pokutu v prípade odhalenia počas bežnej dopravnej kontroly políciou, alebo pri samotnej dopravnej nehode. V jednom aj druhom prípade sú to ďaleko vyššie čiastky ako je cena bežného PZP.

Je teda rozumné si spraviť porovnanie PZP a uzatvoriť zmluvu okamžite ako to je možné. V opačnom prípade riskujete veľa.