Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Výpoveď PZP

Ak ste sa rozhodli podať výpoveď PZP, tak je nutné vedieť pár základných informácii o tomto procese. Výpoveď povinného zmluvného poistenia môžete podať najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. To platí za štandardných podmienok. Výnimkou je prípad, ak by vám poisťovňa nezaslala oznámenie o novej výške poistného pre ďalšie obdobie, a to najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. V takom prípade je možné zmluvu vypovedať kedykoľvek.

Pre výpoveď je nutné zaslať vyplnenú žiadosť, ktorú môžete nájsť na tejto stránke. Nezabudnite vyplniť chýbajúce údaje. Takúto výpoveď môžete následne doručiť do poisťovne (rôznymi formami, aj e-mailom, detailnejšie v texte dole).

Adresy poisťovní nájdete taktiež na našom webe v sekcii poisťovne. Vzor tlačiva pre výpoveď PZP môžete stiahnuť tu (otvoríte kliknutím):

Aké údaje by malo obsahovať tlačivo výpovede PZP?

Tlačivo by malo obsahovať nasledujúce údaje:

 • dôvod výpovede
 • meno a adresu poistníka, prípadne aj korešpondenčnú adresu
 • číslo poistnej zmluvy
 • informácie o vozidle (EČV, model, značka)
 • podpis poistníka
 • IBAN/číslo bankového účtu (v prípade, ak zmluva zanikne ešte pred koncom poistného obdobia)
 • prílohy (ak je to nutné)

Dôvody pre podanie výpovede PZP

Výpoveď PZP zmluvy môže nastať za určitých okolností, a to:

 • výpoveď ku koncu poistného obdobia
 • zmena držiteľa vozidla (predaj, dar)
 • zmena nájomcu
 • krádež vozidla
 • odhlásením vozidla z evidencie
 • totálna škoda
 • do 2 mesiacov od uzatvorenia poistenia

Taktiež poisťovňa môže vypovedať zmluvu vám v prípade, že neuhradíte poistné ani lehote stanovenej v upomienke.

Kto podáva výpoveď PZP?

Výpoveď podáva poistník uvedený v zmluve. Prípadne to môže za neho spraviť osoba, ktorá je splnomocnená zastupovať poistníka.

Akou formou je možné podať výpoveď PZP?

Na výber máte tieto 3 možnosti:

 • vytlačené a podpísané tlačivo môžete oskenovať a poslať e-mailom do poisťovne. Výnimkou je Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá túto možnosť neakceptuje.
 • poštou na adresu poisťovne (v prípade Kooperativy nutnosť odoslať ako doporučenú poštu)
 • osobne (aj v pobočke poisťovne)

Príloha k výpovedi

Nutnosť prílohy závisí od dôvodu výpovede. Ak podávate výpoveď ku koncu poistného obdobia, tak žiadna príloha nie je nutná. V ostatných prípadoch je nutné priložiť dokument dokazujúci daný dôvod. Napríklad ide o:

 • predaj vozidla – fotokópia technického preukazu, kde je zapísaný nový majiteľ
 • krádež vozidla – tlačivo od Polície
 • oznámenie o vyradení vozidla z evidencie

Vyplatenie zvyšku poistného

Ak podávate výpoveď k inému dňu ako ku koncu poistného obdobia, tak máte nárok na vyplatenie poistného za zvyšné obdobie. O vyplatenie poistného zažiadajte vo výpovedi, kde môžete uviesť aj IBAN (číslo účtu). Na tento účet Vám poisťovňa prevedie „nespotrebované“ poistné.

Potvrdenie o bezškodovom priebehu

Poisťovňu môžete vo výpovedi taktiež požiadať o zaslanie potvrdenia o bezškodovom priebehu.

Čo s dokladmi zo starého poistenia?

Poisťovne majú práve od vás požadovať odovzdanie zelenej karty. V praxi sa to však neuplatňuje. Vhodné je ale uchovanie tohto dokladu pre prípad, že by si poisťovňa neskôr vyžiadala vrátenie zelenej karty.

Ak budete potrebovať uzatvoriť nové poistenie, tak to spravte výhodne. Naše PZP online ponúka poistné ponuky od všetkých poisťovní.