Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Čo kryje a prepláca PZP?

Každý motorista zodpovedá za škody, ktoré spôsobí prevádzkou svojho vozidla. Práve z tohto dôvodu bola uzákonená povinnosť uzatvoriť PZP. Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobí poistník tretej strane – poškodenému. Inými slovami – zákonné poistenie slúži na preplatenie škôd na majetku a ujme na zdraví tretích strán. Avšak nepreplatí škody, ktoré vznikli na vašom vozidle v dôsledku poistnej udalosti, ktorú ste zapríčinili.

Čo kryje PZP

Podľa zákona 381/2001 Z. z. PZP kryje nasledujúce prípady:

Rozsah poistenia zodpovednosti
§ 4
(1)
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
(2)
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) ušlého zisku.
(3)
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil príslušným subjektom6b) uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom.
(4)
Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol poškodenému poistné plnenie v rozsahu podľa odseku 2, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na území iného členského štátu, poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, ak sa podľa tohto zákona alebo na základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v širšom rozsahu.
(6)
Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla občanovi členského štátu na území cudzieho štátu, v ktorom nepôsobí príslušná kancelária poisťovateľov, počas jeho cesty z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza.

Limit poistného plnenia

Štát stanovil minimálne limity krytia pre každé poisťovne. Avšak samotné poisťovne môžu ponúkať poistné limity nad zákonnú hranicu. Avšak každé PZP prepláca minimálne takéto sumy:

  • 5 240 000 € pri ujme na zdraví alebo usmrtení. Táto suma je nezávislá od počtu poškodených
  • 1 050 000 € pri materiálnej škode, škody na ušlom zisku, právne úkony