Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Kedy zaniká PZP?

To, kedy zaniká PZP nájdete v zákone 381/2001 Z.z. Zákon jasne definuje tieto situácie:

§ 9 Zánik poistenia zodpovednosti
(1)
Poistenie zodpovednosti okrem dôvodov ustanovených osobitným predpisom zaniká aj
a) zánikom motorového vozidla,
b) zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,
c) vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,
d) prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
e) vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
f) vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
g) zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.
(2)
Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, keď nastala skutočnosť uvedená v odseku 1. O týchto skutočnostiach je poistník povinný bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa.
(3)
Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
(4)
Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu troch mesiacov. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
(5)
Po zániku poistenia zodpovednosti s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na motorové vozidlá podľa § 27 je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi zelenú kartu.